Glucose

Hiển thị 1–20 trong 115 kết quả

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

.10% Dextrose Injection

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,9% Natri clorid và 5% glucose

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Dextrose

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Glucose Intravenous Infusion B.P.

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

20% Glucose Intravenous Infusion B.P.

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Glucose Injection 500ml:25g

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Glucose Intravenous Infusion B.P.

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 1,5GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 1,5GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 2,5GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 2,5GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 4, 25GLU

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Dextrose 5%

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Dextrose Natri

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 10%

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Dịch truyền tĩnh mạch Glucose 20%

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Dịch truyền tĩnh mạch natri clorid 0,18% và glucose 4,3%

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Dịch truyền tĩnh mạch natri clorid 0,9% và glucose 5%

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Dịch truyền tĩnh mạch Ringer lactat và glucose 5%