Diclofenac sodium

Hiển thị 1–20 trong 76 kết quả

Nhóm chống viêm không Steroid

Amponac

Nhóm chống viêm không Steroid

Antalgine 75mg/3ml

Nhóm chống viêm không Steroid

Daewon Tapain

Nhóm chống viêm không Steroid

Declonac

Nhóm chống viêm không Steroid

Defnac

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclo-Denk 50

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclocare

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac 2,5%

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac 50mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac 50mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac 50mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac 50mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac 50mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac 50mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac 50mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac 50mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac 50mg

Nhóm chống viêm không Steroid

Diclofenac 50mg