Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Hiển thị 1–20 trong 21 kết quả

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Atosiban Pharmidea 37,5mg/5ml

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Cervidil

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Cerviprime

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Ergolate Tablets

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Eruvin

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Eruvin

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Methylergometrine Maleate

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Methylergometrine Maleate

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Ofost

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Oxytocin

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Oxytocin

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Oxytocin Injection

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Oxytocin injection

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Oxytocin injection BP 10 UI

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Oxytocine

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Pospargin

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Tonadione Inj

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Tractocile

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Tractocile

Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non

Turinal