Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Hiển thị 1–20 trong 23 kết quả

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 1,5GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 1,5GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 2,5GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 2,5GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

CAPD 4, 25GLU

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dianeal Low Calcium

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dianeal Low Calcium

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dung dịch Thẩm phân máu đậm đặc HD 2B

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 3A

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 5A

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD 6A

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 03

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc NKFS 04

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Haemodialysis concentrat HDM 8

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Haemodialysis concentrate HDM 13

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Haemodialysis concentrate HDM 4

Dung dịch thẩm phân phúc mạc

Haemodialysis concentrate HDM 6