Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Hiển thị 1–20 trong 175 kết quả

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

.10% Dextrose Injection

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,18% Natri clorid và 4, 3% glucose

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,9% Natri clorid và 5% glucose

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0,9% Sodium Chloride

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0.9% Sodium Chloride Injection

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

0.9% Sodium Chloride Intravenous Infusion B.P.

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Dextrose

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Dextrose in Water Parenteral Solution for Intravenous Infusion

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

10% Glucose Intravenous Infusion B.P.

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

20% Glucose Intravenous Infusion B.P.

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Dextrose in Lactated Ringers

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Glucose Injection 500ml:25g

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

5% Glucose Intravenous Infusion B.P.

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Alusi

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Calci clorid

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Calci clorid (NL)

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Calci clorid 0,5g/5ml

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Calci clorid 0,5g/5ml

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Calci clorid 0,5g/5ml

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base

Calci clorid 0,5g/5ml